Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dnem 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), který zapracoval Směrnici na podmínky České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám, a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 určil příslušnými osobami za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti Ing. Adama KlikaDanielu Šilhavou (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 373 730 039, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

 1. elektronicky prostřednictví interaktivního formuláře
  (viz odkaz „Podat oznámení“ níže)
 2. elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. v listinné podobě na adresu:
  Střední odborné učiliště stavební
  Borská 2718/55
  Jižní Předměstí
  301 00 Plzeň
  obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

 

2. Ústně
Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

 1. telefonicky na telefonním čísle +420 373 730 039
 2. příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hodin

 Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

 

Při podání oznámení jiným nežli uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.

 

>>> PODAT OZNÁMENÍ <<<

 

NAHORU