Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Borská 55, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 730 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr

Projekty Evropské unie

 

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

logo cr bavorsko

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko

logo eu text


 

Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

logo cil eusEU Hinweis D CZ 646x236Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Více na https://www.by-cz.eu/cz

Škola je do programu zapojena projektem Řemeslo bez hranic (více v příloze PDF).


 

Erasmus+

logo erasmus Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

http://www.naerasmusplus.cz

logo erasmus banner

 

Cena Domu zahraniční spolupráce

projekt Keramici a kamnáři v Portugalsku
1. místo v kategorii Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Projekt umožnil žákům oborů zaměřených na keramickou výrobu a kamnářství uskutečnit zahraniční pracovní stáže ve firmách severního Portugalska - v regionu, který je proslulý keramickou tvorbou a velmi živý je tu i obor kamnářství. Projekt dodal cenné zkušenosti ze zahraničí žákům, kteří by takovou příležitost bez programu Erasmus+ neměli. Byl realizován s vědomím, že bez aktivní podpory hrozí oběma oborům postupný zánik. Zároveň kladl důraz na zapojení také žáků oborů s výučním listem, kterým chtěl ukázat, že řemeslem se mohou uživit i v zahraničí.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-12/Publikace_Uspesne-projekty-mez-vzdel_2020_WEB.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CSGnkf5M7CM&feature=youtu.be

Mezinárodní spolupráce škol Plzeňského kraje


 

Integrovaný regionální operační program

logo eu integrovany regionalni op vyska
logo mmr cr
IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Škola je do programu zapojena projektem Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň

 logo eu integrovany regionalni oplogo mmr cr


 

Modernizace odborného vzdělávání

modernizace odborneho vzdelavani Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Více na http://www.nuv.cz/projekty/mov

modernizace odborneho vzdelavani eu a msmt

 

Nová závěrečná zkouška pro obory vzdělání s výučním listem

logo nzz

Cílem projektu je srovnatelnost zkoušek a lepší úroveň absolventů. Prvním krokem k němu je příprava jednotného zadání závěrečných zkoušek. Jednotné zadání zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a jejich vzájemnou srovnatelnost.

Více na http://www.nuv.cz/t/nzz


 

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

nextgenerationeu

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Stáhnout leták >>>

 
nextgenerationeunpomsmt


 

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání.
Stavaři, let´s go!

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321)

logolink op vvv ver barva cz

Cílem projektu je implementace strategie digitálního vzdělávání do výuky odborného cizího jazyka pro obory stavebnictví, zedník, instalatér a truhlář. Vzniknou 4 nové komplexní otevřené interaktivní a multimediální DVZ s metodikou, každý ve třech jazykových mutacích (ANJ, NEJ, RUJ). DZV integrují výuku odborného cizího jazyka, rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení a odborný obsah. DVZ bude možné využít pro přímou výuku, samostudium v online režimu i pro celoživotní učení.

Doba realizace: 1. 12. 2019 - 31. 10. 2022
Řešitelka projektu: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Partneři projektu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Více na https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2605


 

Operační program Jan Amos Komenský

logo eu a mst

Projekt „Šablony OP JAK I. - SOU stavební, Plzeň, Borská 55“

náplň projektu >>>

 

Více na: https://opjak.cz/

logo eu a mst horizontalni

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo sablony pro sou vertikal

Projekt „Šablony pro SOU stavební“

náplň projektu >>>

 

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

logo sablony pro sou horizontal

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

opvk

opvk plak op vk plakat 01 cb
Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-strednim-skolam


 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

podpora tech a prir vzdelavani v plz kraji

logolink gg pk opvk

Více na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podpora-technickeho-a-prirodovedneho-vzdelavani-v-plzenskem-kraji


 

Pospolu

logo pospolu

Projekt POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je analyzovat současnou situaci ve spolupráci škol a zaměstnavatelů a navrhnout takové změny, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.

SOU stavební Plzeň je zapojeno do partnerství 10 - Žákava, jehož realizátorem je společnost DFH Haus CZ, s. r. o., Žákava (www.okal.cz).
Projekt ověřuje zejména spolupráci školy a firmy při výuce odborného výcviku žáků v oborech tesař a truhlář, rozšířenou formu spolupráce je pak využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky.

Projekt POSPOLU zavádí do praxe prvky a zásady, které napomohou vylepšit spolupráci školy a firmy, a tím podpoří kvalitu přípravy žáků. Principy ECVET (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání) jsou založeny na dohodě školy, firmy a žáka o tom, co se má žák na pracovišti firmy naučit, aby došlo k žádoucímu rozvoji jeho schopností.

Více na: http://www.nuv.cz/pospolu

logo univ text

 

Regionální operační program Jihozápad

logo rop

Projektem „Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavební Plzeň určené pro odbornou výuku)“ je škola je zapojena do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Obsahem projektu č. CZ 1.14/2.4.00/19.02583 je pořízení CNC obráběcího centra pro výuku žáků oboru truhlář a pořízení soustavy interaktivních panelů pro výuku žáků oboru instalatér. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o projektu v souboru PDF >>>

logo rop banner

 

UNIV 2 Kraje

logo univ

Projekt UNIV 2 KRAJE se snaží zvýšit zapojení středních škol do poskytování dalšího vzdělávání a podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více na http://www.nuov.cz/univ2k

logo univ text

 

UNIV 3 podpora procesů uznávání

logo univ 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

 1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
 2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 3. modernizovat proces akreditací
 4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a
na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na http://www.nuv.cz/univ3

logo univ text

Ostatní projekty

 

EDUgrant

edugrant banner horizontal 500

Projekt EDUgrant nám umožnil výrazné zlepšení výuky geodézie budoucích vedoucích pracovníků staveb. Geodézie je zařazena do školního vzdělávacího programu dvouletého oboru nástavbového studia Stavební provoz, v němž si absolventi tříletých stavebních oborů rozšiřují své vědomosti a připravují se na vykonání maturitní zkoušky.
Z prostředků projektu bylo zakoupeno geodetické vybavení pro skupinovou práci žáků. Jedná se o teodolity, nivelační přístroje, laserové dálkoměry a termokameru, vše včetně potřebného příslušenství. Získané vybavení využíváme na cvičné geodetické práce v terénu a na zaměřování staveb.
Žáci se v každém školním roce účastní nejméně tří terénních cvičení. Ta jsou zaměřena na jednoduché vytyčovací úlohy, technickou nivelaci a zaměření reálné stavby včetně zaměření její polohy. Součástí zaměřování staveb je rovněž zjištění výskytu tepelných mostů a určení jejich polohy.
Žáci nejprve provádějí základní vytyčovací úlohy - bod, přímka, úhel. Dále zaměřují skutečnou stavbu v areálu školy a zjišťují její polohu, dle zadaných výkresů vytyčují přístavbu k vybrané stavbě pravoúhlými i polárními souřadnicemi a pomocí technické nivelace provádí měření a zakreslení podélného profilu místní komunikace pro pěší a výškový profil terénu v areálu.
Díky dostatečnému počtu geodetických přístrojů jsou žáci rozděleni do skupin po třech až čtyřech a během měření mají zadány přesné úkoly. První část cvičení probíhá v učebně, kde jsou žáci seznámeni se základními funkcemi přístrojů a způsoby jejich použití. Další část se děje již v terénu, kde žáci provedou potřebná měření pro zvládnutí geodetické úlohy. Poslední část každého cvičení se odehrává v učebně ICT. Výsledná data měření jsou zpracována pomocí PC programů a následně je vytvořena výkresová dokumentace.
Žáci tak získají kompetence pro provádění základních geodetických prací a respekt k práci geodetů.

 

IMG 20230308 125553 309 IMG 20230308 124415 069 IMG 20230308 124703 117 IMG 20230308 125052 572


 

Rok průmyslu a technického vzdělávání

rok prumyslu a tech vzdel

Informace o projektu na http://www.rokprumyslu.eu/o-projektu/


 

Schody do života

logo schodydozivota

Projekt Schody do života vznikl pro podporu dětí z dětských domovů. Je určen chlapcům devátých tříd, kteří by měli zájem se vyučit v oboru tesař, pokrývač či klempíř ve středním odborném učilišti stavebním. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim bude poskytnuto zázemí a podmínky pro to, aby se mohli v klidu vyučit řemeslu a osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu.

Více na http://www.schodydozivota.cz


 

Učiliště na Karlově

logo projekty clip image002

Hlavním cílem projektu je přivést žáky k zájmu o regionální historii a rozšířit jejich povědomí o proměnách jedné plzeňské městské čtvrti.
Důležitou součástí projektu je i prohloubení pocitu sounáležitosti se školou. Chceme žáky vést k hrdosti na svoje učiliště a na svoje řemeslo.
Posledním cílem je pokračování projektu i v budoucnosti, kdy by štafetu přebírali nastupující žáci, kteří by zaznamenávali další změny školy i jejího okolí.

Cílem projektu je prohloubení zájmu žáků o regionální dějiny. V rámci projektu se žáci seznámili s historií školy a její budovy i s historií dalších stavebních učilišť v Plzni, s historií městské čtvrti Karlov, ale také s tím, jak přistupovat k veřejnému prostoru, jak získávat informace o místě a čemu se říká paměť místa.

 

Hlavní aktivity projektu proběhly od června do prosince 2013:

 • mapování území - současná situace, fotografický průzkum
 • informace o budově školy a její historii a budoucnosti
 • návštěva výstavy V Plzni na Karlově v Národopisném muzeu (katedra antropologie FF ZČU); komentovaná prohlídka s Mgr. Ladislavem Touškem
 • vytvoření pracovních listů
 • beseda s pamětníkem Mgr. Petrem Hemzáčkem o historii okolí školy
 • beseda s ředitelem učiliště Mgr. Miloslavem Šteffkem o minulosti a budoucnosti SOU stavebního
 • články, reflexe, záznamy, literární práce
 • výstava v kinosále školy (informace o vernisáži na webových stránkách školy)
 • sborník Učiliště na Karlově (PDF; 1,7 MB)

 

Na výsledky těchto činností budeme dále navazovat ve vyučovacích hodinách i při seznamování nově nastupujících žáků se školou.

Tento projekt byl finančně podpořen z projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (www.plzen2015.eu)
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

projekty uciliste na karlove clip image002 

Zelená škola

logo zelena skola

Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. V současné době je v projektu zapojeno přes 200 škol.
Certifikát ke stažení - soubor certifikat_zelena_skolam.pdf

Více na http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/o-projektu-zs

 

 

NAHORU